Skip to Content

WEDSTRIJDREGLEMENT  “Persil_nl”

ARTIKEL 1: ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11,                

3432 NZ Nieuwegein, Nederland.                  

(hierna ‘HENKEL’ genoemd)

ARTIKEL 2: AANVAARDING REGLEMENT

Geldige deelname aan deze wedstrijd impliceert automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement [hierna: ‘REGLEMENT’]. Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit REGLEMENT te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3: TERMIJN

De wedstrijd vindt plaats vanaf 07/01/2022 om 00u01 tot en met 28/01/2022 om 23u59. Posts geplaatst na dit tijdstip, worden niet meer aanvaard.

ARTIKEL 4: DEELNAME

Om geldig deel te kunnen nemen en kans te maken op één van de prijzen moeten de deelnemers:

  • Een openbare Intagram account hebben
  • Een foto van vlekken te posten in hun feed op Instagram
  • @persil_nl account te taggen
  • Meervoudige deelname aan de wedstrijd is niet toegestaan

Onderhavige wedstrijd speelt zich uitsluitend op Instagram af via het kanaal van Persil (@persil_nl).

Deze actie is gratis toegankelijk, op de mogelijke normale kosten van de communicatie na, zonder aankoopverplichting en voor elke natuurlijke persoon die in Nederland woonachtig is, met uitzondering van het personeel van HENKEL en hun familieleden. Ook het personeel van vennootschappen die op enigerlei wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze wedstrijd betrokken zijn en hun familieleden, wordt uitgesloten van deze wedstrijd.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de meerderjarigheid van de deelnemer. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om geldig mee te kunnen doen aan deze wedstrijd.

ARTIKEL 5: WINNAARS

De 2 winnaars worden random gekozen door Persil (@persil_nl).

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per Instagram direct bericht en dit uiterlijk 2 weken na afloop van de wedstrijd. Door aanvaarding van de prijs verlenen de winnaars van deze wedstrijd aan HENKEL de toestemming om hun naam, foto en ander beeldmateriaal waarop zij zijn afgebeeld (bijvoorbeeld bij de prijsuitreiking) te gebruiken voor acties die verband houden met de wedstrijd. Zij zullen desgevraagd medewerking verlenen aan andere activiteiten die verband houden met de actie, dit alles zonder enige vergoeding dan de gewone prijs.

Als een winnaar niet binnen 7 dagen reageert op het Instagram direct met de kennisgeving, dan zal de prijs van de winnaar vervallen en heeft HENKEL het recht de op één na beste te kiezen of geen winnaar aan te duiden.

ARTIKEL 6: PRIJZEN

De prijs is een (1) jaar lang gratis wassen met Persil Discs. Een jaar lang gratis wassen met Persil Discs staat gelijk aan 140 wasbeurten (10 keer een doos van 15 wasbeurten).

De prijzen zijn niet-overdraagbaar aan derden, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar en onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier. HENKEL is niet verantwoordelijk voor technische gebreken van de prijs. HENKEL behoudt zich het recht voor om eventueel de prijs te vervangen door een soortgelijke en/of evenwaardige prijs.

De prijzen worden op risico van de winnaars opgestuurd naar het adres dat de deelnemer-winnaar opgeeft voor deelname. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen.

Elke fiscale last die voortvloeit uit deze wedstrijd zal volledig ten laste worden genomen door de winnaar(s).

ARTIKEL 7: UITSLUITING & FRAUDE

HENKEL behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de wedstrijd en/of andere lopende en toekomstige wedstrijden, alsook zich de prijs die deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige wedstrijd, te doen terugbetalen in geval van:

  • Onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;
  • Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames;
  • Gedrag dat het goede wedstrijdverloop kan verstoren voor HENKEL en/of voor andere deelnemers;
  • Om het even welke (poging tot) fraude of onrechtmatig optreden;
  • Om het even welke overtreding van huidig REGLEMENT;
  • Gedrag dat niet strookt met de bedrijfsfilosofie van HENKEL.

Bij vermoeden van fraude zal steeds aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

HENKEL en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien: in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van HENKEL en/of in geval van uitputting van de voorraad van prijzen; bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van dit REGLEMENT zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd door om het even welke reden.

HENKEL en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijs. Aldus sluit HENKEL onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk- en spelfouten of voor eventuele gebreken van de prijs.

HENKEL behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik wijzigingen aan te brengen in het REGLEMENT. Indien enige bepaling van dit REGLEMENT nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van dit REGLEMENT onverminderd van kracht blijven.

ARTIKEL 9: AUTEURSRECHTEN

Door het taggen van @persil_nl op Instagram, draagt de deelnemer aan HENKEL het geheel van zijn eigendomsrechten op de foto’s over (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz…), hierin begrepen zijn eventuele auteurs -en/of persoonsrechten.

HENKEL behoudt het recht voor om deze foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) te gebruiken voor de uitoefening van haar activiteit (vb.: publiciteit). HENKEL kan de foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) in het publiek verspreiden of publiek maken en deze wijzigen. De deelnemer geeft uitdrukkelijk zijn toestemming om de werken te vernietigen die niet werden gekozen.

De deelnemer ziet uitdrukkelijk af van elke vergoeding met betrekking tot de getaggede foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.).

ARTIKEL 10: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

HENKEL handelt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Henkel gebruikt je adres gegevens alleen om je Persil Discs producten toe te sturen. Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden

Deze gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt afhankelijk van de gegeven toestemming, in overeenstemming met de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens.

Deelnemer kan zijn/haar toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken door hetzij te klikken op de daartoe voorziene hyperlink in de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens, hetzij een email te sturen naar de Data Protection Delegate: Jan Sturtewagen op het emailadres compliance.benelux@henkel.com. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

ARTIKEL 11: GESCHILLEN

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting, zal HENKEL elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

Het huidige REGLEMENT is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlands recht. In geval er een geschil in verband met deze wedstrijd zou ontstaan, welke niet in der minne kan opgelost worden, zijn enkel de rechtbanken van Utrecht bevoegd.

ARTIKEL 12: COMMUNICATIE

Uitgezonderd in de gevallen voorzien in onderhavig REGLEMENT, wordt over deze wedstrijd geen schriftelijke correspondentie gevoerd, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, en dit noch tijdens de wedstrijd, noch na de afsluiting ervan. Bijgevolg wordt geen lijst met winnaars meegedeeld.

ARTIKEL 13: INSTAGRAM

Deze wedstrijd is op geen enkele manier beheerd, gesteund, geassocieerd of gesponsord door Instagram. De deelnemers aanvaarden de Gebruiksvoorwaarden van Instagram. De deelnemer neemt op eigen verantwoordelijkheid, voor eigen rekening en risico deel aan de fotowedstrijd. De deelnemer garandeert dat de door de deelnemer op het platform ingebrachte content nimmer in strijd is met de wet of het Reglement van Instagram, en niet in strijd is met enige op de wet gebaseerde andere regelgeving.